Algemene voorwaarden uwklusassistent.nl 

Artikel 1. Algemeen: 

Uwklusassistent.nl maakt onderdeel uit van Dekla Outdoor welke gevestigd is in Eindhoven met kamer van koophandel nummer 17205489, hierna te noemen “uwklusassistent.nl” en haar wederpartij verder te noemen “opdrachtgever”. De opdrachtgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van uwklusassistent.nl 

Artikel 2. Overeenkomst: 

De overeenkomst die ontstaat tussen uwklusassistent.nl en de opdrachtgever wordt pas door ondertekening van de opdracht-/werk bon bindend en de opdrachtgever gaat dan stilzwijgend akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Diensten: 

Uwklusassistent.nl bied de opdrachtgever haar diensten voor het zelfstandig of voor het assisteren van de opdrachtgever bij het bepalen van bepaalde klussen. 

Artikel 4. Tarieven: 

Het tarief bedraagt ​​€ 25,00 voor het eerste half uur en dit bedrag wordt ten alle tijden in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief BTW en inclusief reiskosten in een straal van 5 kilometer van de vestigingsplaats van uwklusassistent.nl. Het vervolg tarief voor elk kwartier bedraagt ​​€ 7,50 inclusief BTW. 

Artikel 5. Betaling: 

De facturatie vindt altijd achteraf plaats en de betaling kan op de volgende manieren geschieden, via een tikkie, een betaalverzoek of betalen via een bankoverschrijving. Bij betalen via bankoverschrijving moet het bedrag binnen 5 dagen na uitvoering van de opdracht bij uwklusassistent.nl binnen zijn. 

Artikel 6. Annuleren van de opdracht: 

Wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever ondertekend is, is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren. Indien de opdrachtgever toch wil annuleren dan heeft uwklusassistent.nl het recht om een ​​bedrag van € 25,00 inclusief BTW voor administratiekosten in rekening te brengen. 

Dit geldt ook voor als de klushulp op de afgesproken dag en tijd voor gesloten deur staat en de opdrachtgever dus niet aanwezig is, ook dan mag uwklusassistent.nl een bedrag van € 25,00 inclusief BTW voor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid: 

1. Indien de klushulp van uwklusassistent.nl assistent van de opdrachtgever is, is de opdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk voor de voortgang en de uitvoering van de klus. Opdrachtgever kan uwklusassistent.nl daardoor nimmer aansprakelijkheid stellen voor schade of persoonlijke ongevallen en voor eventuele schade tijdens het uitvoeren van de klus. 

2. Wanneer de klushulp tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schade veroorzaakt dan dient de opdrachtgever een beroep te doen op eigen verzekering en indien de eigen verzekering de schade niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van uwklusassistent.nl. Hierbij geldt wel een eigen risico van € 250,00 per schade. De aansprakelijkheid van uwklusassistent.nl is ten alle tijden beperkt tot het maximaal bedrag van de opdracht of het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar bepaald is. 

3. Uwklusassistent.nl is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade. 

4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, met naam voor bedrijfs- of andere gevolgschade ontstaan ​​door het uitvoeren van de klus, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 8. Klachten: 

Klachten dan kunt u deze melden via ons emailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Artikel 9. Overmacht: 

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan ​​een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst en die buiten de invloedssfeer van uwklusassistent.nl liggen. Daaronder wordt verstaan ​​oorlog, oproer, brand, ongeval, natuurverschijnselen, hoge watersnood, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen. Uwklusassistent.nl is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming gedurende een door uwklusassistent.nl te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever verplicht aan diens financiële verplichtingen, tot aan dat moment, jegens uwklusassistent.nl te voldoen. 

Artikel 10. Geschillen - toepasselijk recht - gerechtelijke rechter: 

1. Op de tussen uwklusassistent.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin de uwklusassistent.nl gevestigd is, tenzij uwklusassistent.nl kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.